Ngành 04/07/2013

Tổ chức thực hiện Thông tư số 40/2013/TTLB-BTC-BGDĐT ngày 10/4/2013 về việc quản lý, sử dụng kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012-2015

Sở GDĐT Hòa Bình

Tin khác: