Năm học 2009 - 2010 Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định là: “Đổi mới công tác quản lý nâng cao chất lượng giáo dục”. Ngành Giáo dục và Đào tạo đã tập trung chỉ đạo tạo bước đột phá mới nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong các đơn vị, trường học.

Chủ đề năm học 2009 - 2010  được Bộ GD&ĐT xác định là: “ Đổi mới công tác quản lý nâng cao chất lượng giáo dục”. Nhận thức được vị trí, tầm quan trọng của công tác quản lý giáo dục, ngành GD&ĐT đã tập trung chỉ đạo tạo bước đột phá mới  nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong các đơn vị, trường học.          
    Ngành đã tham mưu để UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT theo thẩm quyền. Đến nay 100% các Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT đã được UBND cấp huyện, cấp tỉnh Quyết định ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức.
    Tích cực tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch và biên chế năm học kịp thời; chủ động trong việc kiện toàn, ổn định tổ chức bộ máy ở các cơ sở giáo dục - đào tạo;  sắp xếp, tuyển dụng, sử dụng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức hợp lý theo Thông tư­ 35/2006/TTLB- BGDĐT- BNV ngày 23/8/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ về việc hư­ớng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập và văn bản qui định định mức giáo viên đối với ngành học Mầm non đạt hiệu quả tốt.

G.jpg
   

    Thực hiện tốt việc phân cấp quản lý ngân sách sự nghiệp GD&ĐT cho các huyện, Thành phố. Sở GD&ĐT  trực tiếp quản lý các trường PTDTNT tỉnh, huyện, liên xã, các trường THPT, các TTGDTX, Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp, Trung tâm Ngoại ngữ -Tin học và các trường Trung học KT-KT, trường Cao đẳng Sư phạm. Sở GD&ĐT đã hướng dẫn các đơn vị thực hiện tốt việc lập dự toán thu chi ngân sách từng năm. Thực hiện phân cấp quản lý tài chính một cách mạnh mẽ, phát huy tính chủ động, tự chịu trách nhiệm về tài chính. Thực hiện cơ chế tự chủ, các đơn vị đã triển khai nhiều biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nên hiệu quả sử dụng kinh phí được nâng lên. Nhờ tiết kiệm được kinh phí một số đơn vị đã có nguồn thu để chi tăng thu nhập cho cán bộ giáo viên đặc biệt là các đơn vị có nhiều biên chế và có nhiều nguồn thu. Các đơn vị sự nghiệp được giao tự  chủ đã chủ động sử dụng kinh phí được giao để thực hiện nhiệm vụ, huy động vốn theo quy định.
    Căn cứ Thông tư 09/2009/TT-BGD&ĐT ngày 07/5/2009 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, Sở GD&ĐT đã hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện 3 công khai: Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế; Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; Công khai thu chi tài chính. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế chi tiêu nội bộ đã được duyệt.
Tiếp tục thực hiện việc sưu tầm, biên soạn, biên tập các câu hỏi thi, đề kiểm tra, đề thi để từng bước xây dựng ngân hàng câu hỏi thi, đề kiểm tra chất lượng đầu năm, kiểm tra 1 tiết, kiểm tra học kỳ, đề thi... ở đơn vị và tại Sở GD&ĐT. Chuẩn bị thực hiện triển khai thí điểm phần mềm thi trắc nghiệm Pretest tại 33 đơn vị, trường học.
    Chỉ đạo thực hiện công tác tự đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục. Trong năm học 2009-2010 đã tiến hành kiểm tra tư vấn việc triển khai công tác tự đánh giá tại 21/38 trường THPT và 11/11 phòng GD&ĐT.
    Xây dựng kế hoạch triển khai đánh giá giáo viên mầm non, Tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp, nghiên cứu triển khai chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học (THCS,THPT), chuẩn hiệu trưởng trường THCS, THPT và chuẩn Giám đốc TTGDTX theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.
Từ  nhiều năm nay, Sở GD&ĐT đã xây dựng tiêu chí và hướng dẫn các cơ sở giáo dục đánh giá, xếp loại giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT theo Quyết định 06/2006/QĐ-BNV ngày 21/3/2006 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập. Từ năm học 2008-2009 đến nay, việc đánh giá, xếp loại giáo viên ngoài việc căn cứ theo Quyết định 06/2006/QĐ-BNV, Sở GD&ĐT đã hướng dẫn các đơn vị căn cứ chuẩn nghề nghiệp đối với giáo viên MN, TH, Trung học để xem xét đánh giá, xếp loại giáo viên theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.
    Tham mưu với Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định 798/QĐ-UBND ngày 27/5/2010 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình giai đoạn từ năm 2010-2020.
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục. 100% các đơn vị, trường học có địa chỉ email phục vụ điều hành và quản lý giáo dục; tiến hành khai trương  website của ngành trong tháng 6 năm 2010. Tổ chức tập huấn tin học và ứng dụng CNTT trong dạy học cho 34 lớp với 862 giáo viên TH, THCS, THPT; chỉ đạo các đơn vị, trường học về việc tham gia bài giảng điện tử, bài giảng e-learning với khẩu hiệu “Mỗi giáo viên xây dựng ít nhất một bài giảng điện tử”; hưởng ứng cuộc thi “Thiết kế hồ sơ bài giảng điện tử  e-learning” do Bộ GD&ĐT tổ chức. Tích cực áp dụng hình thức tổ chức hội nghị, hội thảo qua mạng  giáo dục đặc biệt là các lớp tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, thanh tra viên, cán bộ quản lý giáo dục.
Tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh công tác thanh tra. Tăng cường bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ và thanh tra viên. Tăng cường các hoạt động thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành ở các cấp học, ngành học; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện cuộc vận động “Hai không”. Năm học 2009-2010, đã thanh tra hoạt động sư phạm của 276 giáo viên đạt 104,2% kế hoạch; thanh tra công tác quản lý hành chính được 15 đơn vị, trường học; thanh tra, kiểm tra các cuộc vận động và phong trào thi đua, thanh tra công tác quản lý tài chính, tài sản lồng ghép với các cuộc thanh tra toàn diện, thanh tra hành chính tại 10 đơn vị đạt 100% kế hoạch; thanh tra việc cấp phát văn bằng chứng chỉ của 13 đơn vị, trường học; thanh tra, kiểm tra quản lý dạy thêm, học thêm, thanh tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại 11 đơn vị trường học; thanh tra quản lý, bảo quản và sử dụng thiết bị dạy học tại 21 đơn vị, trường học; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại 14 đơn vị. Chỉ đạo công tác thanh tra các Phòng GD&ĐT huyện, thành phố, công tác tự kiểm tra của Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc. Các đơn vị đều hoàn thành và vượt chỉ tiêu công tác thanh tra đề ra. Qua thanh tra, kiểm tra cho thấy các đơn vị đã thực hiện tốt các quy định. Hoạt động thanh tra đã đi vào chiều sâu và có hiệu quả hơn, luôn coi trọng việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau thanh tra của đối tượng được thanh tra, góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý, tăng cường nền nếp kỷ cương, góp phần quan trọng trong phòng ngừa chống tham nhũng, vi phạm quy chế chuyên môn trong các đơn vị trường học.
    Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác pháp chế. Trong năm học 2009-2010, bộ phận pháp chế đã chủ trì soạn thảo và tham mưu với UBND tỉnh ban hành 02 Văn bản quy phạm pháp luật theo đúng trình tự, thủ tục ban hành văn bản theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tổ chức rà soát và hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý hoạt động giáo dục và đào tạo. Năm 2009, đã tiến hành rà soát 32 văn bản quy phạm pháp luật. Việc kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật được quan tâm, chú trọng, góp phần loại bỏ những văn bản không còn phù hợp, nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý văn bản Nhà nước. 
    Tích cực truyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo và học sinh, sinh viên. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức PBGDPL trong ngành giáo dục. Tổ chức tổ việc giảng dạy các kiến thức pháp luật theo chương trình đối với các cấp học và trình độ đào tạo. Xây dựng đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tủ sách pháp luật ở cơ quan Sở, Phòng GD&ĐT và các đơn vị, trường học phục vụ thiết thực cho công tác của ngành.
    Với nhiều giải pháp, biện pháp bằng những bước đột phá mới, sự nghiệp giáo dục và Đào tạo tỉnh nhà đã chọn đúng khâu đột phá  trong hệ thống GD&ĐT và có những bước tiến mới  góp phần rất quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm  trong năm học.

Ngô Thị Oanh

Sở GDĐT Hòa Bình
21/08/2011