Ngày 13 tháng 4 năm 2007, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 11-CT/TW “Về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”. Đến năm 2008, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1271/QĐ-TTg, lấy ngày 2-10 hàng năm là Ngày Khuyến học Việt Nam.

         Quyết định trên biểu thị sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với yêu cầu mở rộng và nâng cao chất lượng phong trào nhân dân tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng cả nước trở thành một xã hội học tập. Tiếp tục khơi dậy, nuôi dưỡng, phát huy mạnh mẽ truyền thống hiếu học của dân tộc, của mỗi địa phương, đơn vị trong việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về giáo dục và đào tạo; động viên mọi người, mọi nhà thường xuyên tích cực học tập, tham gia công tác khuyến học, khuyến tài hưởng ứng cuộc vận động thi đua xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học, khu dân cư khuyến học ... 

Khuyen hoc 4.jpg

         Trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong tỉnh Hòa Bình đã có nhiều chủ trương, biện pháp chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhằm phát triển sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo, động viên nhân dân tham gia học tập. Việc phát huy vai trò của các lực lượng trong xã hội tham gia khuyến học, khuyến tài, thực hiện chủ trương xã hội hoá giáo dục ngày càng hiệu quả, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Hội Khuyến Học thành phố và các huyện, phường, xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã phát triển khá rộng, hoạt động đạt nhiều kết quả tốt. Đây là những tiền đề quan trọng để thúc đẩy cuộc vận động xây dựng xã hội học tập trong thời kỳ đổi mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ X của Đảng về “chuyển dần mô hình giáo dục hiện nay mô hình giáo dục mở - mô hình xã hội học tập” và tư tưởng Hồ Chí Minh về học tập suốt đời, nhằm nâng cao dân trí phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nhân tài, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước, nhất là trong bối cảnh nước ta hội nhập ngày càng sâu rộng vào kinh tế thế giới. 

Khuyen hoc 5.jpg

         Thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Đảng, để tiếp tục phát huy phong trào khuyến học khuyến tài, Hội khuyến học tỉnh và ngành GD&ĐT Hòa bình tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục với nhiều hình thức phong phú, để toàn xã hội nhận thức rõ về sự cần thiết, tầm quan trọng của việc xây dựng xã hội học tập, xác định xây dựng xã hội học tập là nhiệm vụ của toàn đảng, toàn dân, là mục tiêu cơ bản trong chiến lược cơ bản trong chiến lược chấn hưng và phát triển sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo. Toàn ngành GD&ĐT phối hợp chặt chẽ với Hội Khuyến học tỉnh và các huyện, thành phố xác định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng xã hội học tập, rà soát, bổ sung nội dung thực hiện “Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2005 - 2010”; xây dựng Đề án xã hội học tập giai đoạn 2010 - 2015 và đến năm 2020; mở rộng và nâng cao chất lượng phong trào Khuyến học, khuyến tài, góp phần hỗ trợ các cơ sở giáo dục trong giảng dạy và học tập; xây dựng gia đình hiếu học; cộng đồng, dòng họ, cơ quan doanh nghiệp đơn vị Khuyến Học; đẩy mạnh xây dựng các trung tâm học tập cộng đồng ở xã, phường, thị trấn, phát triển nhiều loại hình học tập đa dạng, phong phú với điều kiện nhu cầu học tập của cán bộ, nhân dân từng địa phương, đơn vị; gắn việc phát triển phong trào Khuyến Học, Khuyến tài với xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, học đi đôi với hành, với phong trào thi đua “Hai tốt”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học tích cực” góp phần nâng cao chất lượng GD&ĐT.

Khuyen hoc 2.jpg 

          Năm nay, thực hiện chủ trương của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam về tổ chức "Tháng khuyến học" từ 2/9 đến 2/10, Ngành GD&ĐT đã phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo nhiều hoạt động  sôi nổi: tổ chức tốt Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường và lễ khai giảng năm học 2010-2011, trao học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo, học giỏi; tổ chức tọa đàm về những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là về nội dung Chỉ thị 11- CT/TW của Bộ Chính trị; cùng với báo đài địa phương đăng, phát một số bài viết, hình ảnh hoạt động về phong trào khuyến học, khuyến tài, về những gương sáng hiếu học, những gia đình dòng họ điển hình về hiếu học, những nhà tài trợ có công lớn xây dựng phong trào khuyến học, khuyến tài ...  
          Kỷ niệm 14 năm thành lập Ngày Khuyến học Việt Nam, chúng ta  nhớ lại những bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục như: “Lời kêu gọi chống nạn thất học” (10/1945); Bức thư Người gửi cho Ngành Giáo dục vào tháng 10/1968, với lời nhắc nhở, động viên sâu nặng: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt”… Những lời động viên, nhắc nhở đó đến hôm nay vẫn còn nóng hổi tính thời sự, tác động đến suy nghĩ, nhận thức và hành động của đội ngũ thầy cô giáo, cán bộ, công nhân viên và toàn xã hội trong sự nghiệp “Trăm năm trồng người”, tiếp tục phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh theo chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước./. 

           Ngô Thị Oanh - Bùi Văn Ngụi

Sở GDĐT Hòa Bình
21/08/2011

Nội dung khác: